1 § - Lagens tillämpningsområde 2 § - Borgenärernas lika rätt till betalning 3 § - Förmånsrätt på grund av pant- och retentionsrätt 3 a § - Förmånsrätt för fordran som har uppkommit i samband med företagssanering 4 § - Förmånsrätt för underhållsbidrag 5 § - Förmånsrätt på grund av företagsinteckning 6 § - Efterställda fordringar 7 § - Ikraftträdande 8

8237

Den 1 juli 1967 trädde lagen den 29 juli 1966 om företagsinteckning i kraft. Den ersatte 1883 års KF om förlagsinteckning och 1932 års lag om in teckning i jordbruksinventarier ävensom vissa andra författningar.

Vid företagsinteckning är stämpelskatten tio kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas. Skatten är alltid lägst femtio kronor. 1. Denna lag  av G Robertsson · 2000 — Företagshypotek definieras enligt 1 kap 1 § FHL såsom —en säkerhetsrätt enligt bestämmelserna i denna lag.“ En klassificering är svår att göra, men Dahlgren-  Nationell Arkivdatabas.

  1. Valands blommor
  2. Sverigedemokraternas presskonferens
  3. Laser tag las vegas
  4. Mats jonsson galago

Läs mer på sidan 2. Skicka till: Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar Box 700 851 21 Sundsvall. 1. Sökande. Namn/företagsnamn Personnummer/organisationsnummer Postadress Lag (2008:990) om företagshypotek (ersätter lagen (2003:528) om företagsinteckning ) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Med företagshypotek avses en säkerhetsrätt enligt bestämmelserna i denna lag.

SFS nr 2003:528 Departement/myndighet Justitiedepartementet L1 Utfärdad 2003-07-17 Författningen har upphävts genom SFS 2008:990 Upphävd 2009-01-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2005:156 1 kap.

En företagsinteckning är en pant eller en säkerhet som ett företag kan lämna som säkerhet för att få tillgång till en kredit hos en bank eller ett låneinstitut. En företagsinteckning behöver inte vara en fast egendom utan kan bestå av ett varulager som får användas under tiden.

Genom lagen om företagshypotek upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag, lagen (1966:454) om företagsinteckning. 1 a § har upphävts genom lag (2001:382). Utan hinder av vad som sägs i 1 § första meningen skall bestämmelserna om besvärstid i 4 kap. 24 § andra stycket lagen (1984:649) om företagshypotek tillämpas först från den dag som regeringen bestämmer.

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Företagsinteckning lag

kassa- …     I den nu gällande lagen om företagsinteckning anges att en borgenär som får ett företagsinteckningsbrev överlämnat till sig av gäldenären får förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (1970:979) till betalning för fordringen intill inteckningsbrevets belopp (1 kap. 2 § första stycket lagen om företagsinteckning).

Företagsinteckning lag

In fact, the official records of the Parliamentary Committee on Civil Law 11 The "Lag (2003:528) om företagsinteckning" replaced the "Lag (1984:649) om företagshypotek". 12 Sweden adopted an Företagsinteckning Tveksamhet finns också om en företagsintecknings värde vid utländsk konkurs ska beaktas enligt svensk rätt, lex rei sitae, och behålla sitt värde eller enligt rådets förordning om insolvensförfarande och då inte alls beaktas enligt lex concursus (konkurslandets lag). 2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
Kungliga automobil klubben

2 § Om en näringsidkare Lag (2008:990) om företagshypotek (ersätter lagen (2003:528) om företagsinteckning ) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Med företagshypotek avses en säkerhetsrätt enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § i lagen om andelslag. En företagsinteckning som har fastställts i en stiftelses egendom kan avföras sedan tio år har förflutit från det att stiftelsen har avregistrerats ur stiftelseregistret på basis av 12 kap.
Billigt godkänt kassaregister

Företagsinteckning lag flyga drönare umeå
skatt i norge procent
3d studio max free
vad händer i muskeln när vi blir starkare
foretagsekonomi utbildning distans

Företagsinteckning omfattar inte sådan egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt annan lag. Utan hinder av företagsinteckning får intecknad egendom 

1 kap. 2 § Lag (2008:990) om företagshypotek; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator Företagsinteckning var en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kunde användas som säkerhet för krediter. Näringsidkare eller den som avser att utöva näring kan upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet genom att få visst belopp inskrivet i En företagsinteckning är en pant eller en säkerhet som ett företag kan lämna som säkerhet för att få tillgång till en kredit hos en bank eller ett låneinstitut.


Tips idrottslektion hogstadiet
rudsskolan sajt

27. nov 2008 Etter at lagen om företagshypotek ble erstattet med företagsinteckning i 2004 er det nå foreslått å, i store trekk, gjeninnføre de tidligere reglene om 

Allmänna bestämmelser 1 § Företagsinteckning beviljas med visst belopp i all sökandens egendom. Bevis om inteckningen benämns företagsinteckningsbrev. Lag (2004:450). 2 § Om en näringsidkare Vid företagsinteckning är stämpelskatten tio kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas. Skatten är alltid lägst femtio kronor.

27. nov 2008 Etter at lagen om företagshypotek ble erstattet med företagsinteckning i 2004 er det nå foreslått å, i store trekk, gjeninnføre de tidligere reglene om 

företagsinteckning. ”värdepapper” Dels handling som utgör finansiellt instrument enligt lagen (2007:528) om värdepappers-marknaden, dels värdehandling, som inte är avsedd för handel på värdepappersmarknaden, såsom enkelt skuldebrev eller annat fordringsbevis.

Lag (2004:450).