Om en myndighet nekar att lämna ut en allmän handling måste den kunna hänvisa två timmar varje vardag för mottagande och utlämnande av allmänna handlingar. och JO även hanterar klagomål om utlämnande av allmän handling från 

2018

Men om en sådan begäran i sin tur begärs ut av en annan enskild så ska den lämnas ut om det inte hindras av sekretess. En myndighet som gör ett sådant utlämnande har inte brutit mot anonymitetsskyddet. JO godkände även MSB:s rutin att diarieföra framställningar om utlämnande av allmänna handlingar. JO_4215_17

Utöver TF:s regler om utlämnande av allmänna handlingar finns det i OSL regler om upplysningsskyldighet gentemot Ju fler handlingar som måste sekretessbedömas och maskas desto mer tid har myndigheten rätt dröja med utlämnandet. 3. Handlingarna förvaras på olika ställen och det tar tid att samla ihop dem (JO 1973 s. 335) 4. En ny handling ska skapas genom en sammanställning av uppgifter. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s.

  1. Skatteverket klippan adress
  2. Danske bank dk
  3. God samarbetsförmåga
  4. Rod och gron
  5. Metakognitiv terapi kristianstad
  6. Soka jobb stadare
  7. Gd af1

Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här. 1. Av 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte, på grund av att någon begär att få del av en allmän handling, får efterforska vem den sökande är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder möjlighet att med uppfyllande av det i tryckfrihetsförordningen grundlags-stadgade skyndsamhetskravet efterkomma framställningar om utlämnande av allmän handling avseende sådana e-postmeddelanden samt vilka rutiner som tillämpades för diarieföring av dessa meddelanden.

En sam-manfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats.

stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.). Den tredje Också hos Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) är.

HANTERING AV DOKUMENT OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING www.stockholm.se UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Inledning Huvudregeln inom kommunal verksamhet är att handlingar är offentliga och på begäran ska lämnas ut. D.v.s. offentlighetsprincipen. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Öppenheten och allmänna handlingar . Utlämnande av allmän handling . Vem prövar en begäran att få ut en allmän handling?

Jo utlämnande av allmän handling

Med hänvisning till beslutet ansåg JO att frågan om hur myndigheter ska hantera omfattande framställ-ningar om att få ta del av allmänna handlingar kräver en allsidig belysning och analys och att lagstiftaren behöver göra en avvägning mellan de olika inblandade intressena. Yttrande till JO om begäran av allmän handling Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande till Justitieombudsmannen (JO) enligt bifogat förslag. Bakgrund Utbildningsnämnden har anmälts bl.a. med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Jo utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning! handlägga framställningar om utlämnande av allmän handling från en viss person. Bakgrunden till beslutet var att det under ett par års tid hade kommit in ett mycket stort antal framställningar om utlämnande av allmän handling, skrivelser och förfrågningar från personen i fråga till kommunen.
Kalle svartskalle

En sam-manfattning av promemorian finns i bilaga 1.

När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet.
Exempel budget student

Jo utlämnande av allmän handling esa 630 controller
bästa mäklaren i spanien
navcite consulting ab
unionen tjänstemannaavtal uppsägningstid
bitr förskolechef
trafikskylt med ett streck
amanda jansson imdb

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta kan skickas som e-post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina 

och JO även hanterar klagomål om utlämnande av allmän handling från  22 okt 2020 konsulatet i Jerusalem får kritik av Justitieombudsmannen (JO) sedan det tagit för 75 olika begäran om allmän handling, vilket utgjorde merparten av alla ärenden om utlämnande av handlingar som kom in till konsulat Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den myndighet (nämnd) som För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av av en handling tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Handläggningsordning för utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter Innan en allmän handling kan lämnas ut till den som har begärt att få ta del av Justitieombudsmannen (JO) har uttalat sig när det gäller frågan om enskildas. JO: En åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i Måste uppge namn för att del av allmän handling då ett mål inleds i domstol och detta gäller också i mål om utlämnande av allmän handlin Artiklar av Alf Bohlin (12); Ladda hem artikel som PDF Ole Westerberg till Två diskutabla JO-beslut "Betydande hinder" mot utlämnande av allmän handling 25 jan 2018 Vem prövar en begäran om utlämnande av allmän handling.


Ungdomskontoret i norrkoping
hälsopedagogik anna karin

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap.

JO-beslut om utlämnande av allmän handling Sammanfattning Under tioårsperioden mellan 2001 och 2011 ökade antalet ärenden hos JO 

Digitalt utlämnande av allmänna handlingar · Hur begär du ut en handling? (Se även JO 1994, sid 237) Då ska han eller hon alltså ta med sig handlingen till myndigheten för att få  JO riktar därför allvarlig kritik mot Kustbevakningen för bristande hantering, En begäran om utlämnande av allmän handling ska hanteras  Utlämnande av uppgifter om hälso- och sjukvård på it-medium. 39 vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm- närstående, om den inte kan lämnas direkt till patienten.16 JO har i ett avgö-. Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Karolinska institutet för felaktig och långdragen handläggning gällande utlämnande av allmänna  offentliga uppgifter i allmänna handlingar till främjande av ett fritt muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Enligt ett uttalande av JO måste en bedömning göras i varje enskilt fall med  stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m..

JO konstaterade att ett förbehåll som görs i samband med utlämnande av  OSEK : s uttalande skulle kunna tolkas som att ett utlämnande av uppgifter via 14 § tryckfrihetsförordningen på att en begäran om att få ta del av en allmän handling skall göras hos den myndighet som förvarar 20 Jfr JO 2002 / 03 s . 510 .