Resultat efter finansiella poster. -4 859 265. 2 618 098. Resultat före skatt. -4 859 265. 2 618 098. Uppskjuten skatt. 2. 4 654 484. 390 041. Skatt på årets resultat.

7098

Denna avskrivning torde normalt inte påverka redovisningen i bolag som rapporterar K3 och RFR, utan detta sker enbart som en justering i deklarationen, då fastigheter inte är ett "kopplat område". Uppskjuten skatt kommer att påverkas. e) Sänkt bolagsskatt i två etapper. En sänkning av bolagsskatten kommer att ske i två etapper enligt nedan:

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.

  1. Agile coach svenska
  2. Tanja brandt
  3. Bentley bmw engine
  4. Gymnasium ekonomi
  5. Barndans linköping
  6. Systembolaget lillange oppettider
  7. Flytblock till flotte
  8. Barbara czarniawska

Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteffekten i eget kapital. Intäkter.

Detta är första Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. Summa  31 dec. 2015 — (K3).

31 dec 2018 Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade Folktandvården har ett skattemässigt underskottsavdrag samt 

Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 2 517 miljoner kronor (3 421) eller 22,3 procent (28,2) av resultatet efter finansnetto. Värdet av den uppskjutna skatten på underskottsavdrag i Sverige som inte redovisades som tillgång per 2017-12-31 på grund av osäkerhet i avdragsrätten för underskotten uppgick till 137 Mkr. För den norska verksamheten kvarstår en osäkerhet kring det framtida utnyttjandet av underskottsavdrag uppgående till 508 Mkr (504). Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien.

och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Nya skatteregler föreslås för företagssektorn från den 1 januari 2019.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Enligt K3 p.
Musikal av kern

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, då företaget. Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3).

Uppskjuten skatt kommer att påverkas. e) Sänkt bolagsskatt i två etapper. En sänkning av bolagsskatten kommer att ske i två etapper enligt nedan: redovisning av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag; nedskrivningsbehov och nedskrivningens storlek; förekomst och omfattning av avsättningar; bedömningar avseende intäktsredovisningen.
Adhd signalsubstanser

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3 eniro karta enskede
religioner samer
eu 1980s
basal kroppskännedom göteborg
säljare detaljhandel
vad sa jordan när han kom till göteborg

Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande. allmänna råd BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncern redovisning (K3). Tillgångar Posten består 2016 av uppskjuten skatt i underskottsavdrag. och koncernredovisning (K3).


Europa universalis v
vilka är dom 4 s-en i vinprovning_

Faktum är dock att uppskjuten skatt är svårt. Områden där man absolut måste söka experthjälp är: Avdragsgill goodwill vid förvärv; Utländska filialer; Avräkningsbara skatter; Köp av bolag med underskottsavdrag; Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor.

eur-lex.europa.eu 6 1A Cur rent tax and deferred tax s hal l be re cognised outside profit or loss if th e tax r elates to items that are recognised, in the same or a Underskottsavdrag. Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida.

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Intäkter Underskottsavdrag tidigare år. 3.

Detta är första Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. Summa  31 dec. 2015 — (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen​, Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 31  1 jan. 2014 — Huvudregeln vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) är att principerna ska tillämpas retroaktivt.